Đến tháng 1
Bộ Nội vụ đã giải quyết
97.79%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 19:55 28/01/2022
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2022)
Đến tháng 1
Bộ Nội vụ đã trao đổi
3978
văn bản qua mạng giữa 27 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 19:55 28/01/2022
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2022)