Đến tháng 7
Bộ Nội vụ đã giải quyết
99.22%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 03:49 27/07/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 7
Bộ Nội vụ đã trao đổi
26971
văn bản qua mạng giữa 27 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 03:49 27/07/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)