Đến tháng 10
Bộ Nội vụ đã giải quyết
99.11%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 01:59 17/10/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 10
Bộ Nội vụ đã trao đổi
36734
văn bản qua mạng giữa 28 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 01:59 17/10/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)